ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
ผู้อำนวยการ พิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ทั้ง 3 ท่าน 1.รองผู้อำนวยการเอมอร ทองอินทร์ 2.รองผู้อำนวยการครรชิต ก้อนพรหม 3.รองผู้อำนวยการอภิญญา กลิ่นถือศีล ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานทองสภาชนูป

18 พฤศจิกายน 2563

...
ผู้อำนวยการ พิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธาณสมาคมผู้ปกครอง ประธานสมาคมศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตท

18 พฤศจิกายน 2563

...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบคำถามหน้าเสาธง
วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดนิทรรศการมุมหนังสือบริเวณห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและหลักธรรมคำสอน ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องใ

5 กันยายน 2563

...
New Normal PSC มาตรการรับมือโควิด พสช
เว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

5 กันยายน 2563

...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มอบถุงพอเพียง
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ได้ฝึกวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

20 สิงหาคม 2563