ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ขอขอบพระคุณ คุณอรทัย แซ่ตั้ง คุณสุรชัย สุวรรธนะกุล คุณสุพร สุวรรธนะกุล เจ้าของบริษัทพานทอง ไทย แพ็ค จำกัด ที่มอบกระเป๋านักเรียนและข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 790 ชุด ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

20 August 2020