กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชรไพลิน มหาเพชร
ครู

นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
ครู

นายนิพนธิ์ ร้านจันทร์
ครู

นางสาวกมลวรรณ สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา จันหัวนา
ครูผู้ช่วย


Slot Togel