กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญา นวลตาล
ครูชำนาญการ

นายอัศวิน โสปันหริ
ครู