กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรกมล ฉัตรแก้วครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัทรวดี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอ
ครู

นายธนวัฒน์ เสรีเกียรติ
ครู

สิบเอกหญิงวรารัตน์ ด้วงคำ
ครู

นางสาวรัตติกาล โยนะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายรุ้ง โพธิ์นา
ครูผู้ช่วย