กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุณญนุช พรมานุสรณ์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิลักษณ์ เกตุจรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันนิภา ทองเหลือง
ครูชำนาญการ

นางสาวภัศรา บุญเจือ
ครูชำนาญการ

นายปริญญา ศิริเตียวศรี
ครู

นางสาวคัทริน สอนแสนสุข
ครู

นางสาวบุษบา พิกุลดก
ครู

นางสาวพิมพ์ชนก ทรงประโคน
ครู

นายจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์
ครู

นางสาวเจษฎาภรณ์ แสงเพ็ชร
ครู

นางสาวศิริรัตน์ แพงศิริ
ครู

นายณัฏฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์
ครู

นางสาวจินดาหรา ลมัยเกศ
ครู

นายนวพล แก้วทรัพย์ทวีกุล
ครู

นางสาวหทัยชนก พุทธศาสน์
อัตราจ้าง


Slot Togel