กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุณครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันนิภา ทองเหลือง
ครูชำนาญการ

นงาสาวคัทริน สอนแสนสุข
ครู

นางสาวภัศรา บุญเจือ
ครู

นายจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์
ครู

นางจินดาหรา ลมัยเกศ
ครู

นายนวพล แก้วทรัพย์ทวีกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบา พิกุลดก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกรัตน์ ศิริพรทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจษฎาภรณ์ แสงเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก ดีเรือน
ครูผู้ช่วย