กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนอ อุฐบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา เชิดหนองผือ
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี สารศิริ
ครู

นางสาวสิโรธร หน่ายคอน
ครูผู้ช่วย