กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอลิสา ราชวัตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชกร อินทสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ แก้วมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ กรมถิน
ครูชำนาญการ

นายธนากร พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวประภาพร โยธี
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิรัล เกษียร
ครู

นางวรรณวิสา เสรีเกียรติ
ครู

นางสาวเสาวณีย์ บุญหนัก
ครู

นางสาววิภาดา บุญรักษา
ครู

นางสาวกชพร ใจกระเสน
ครู

นายนิติธร ฐิตวัฒนพงศ์
ครู

นายอนุพันธ์ ทุยประโคน
ครู

นายณัฐกมล สร้อยทองพูล
ครู

นายธนาวุฒิ อารีเอื้อ
ครู

นายศราวุฒิ วิจิตร
ครู

นายเตชินท์ จอมทะรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิมล แกล้วกล้า
พนักงานราชการ


Slot Togel