กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิน คงโต
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ แก้วมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชกร อินทสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอลิสา ราชวัตร
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจ
ครูชำนาญการ

นางกชพร สวัสดี
ครู

นางสาวประภาพร โยธี
ครู

นายบุญฤทธิ์ ขึ้นทันตา
ครู

นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์
ครู

นายธนาวุฒิ อารีเอื้อ
ครู

นายนิติธร ฐิตวัฒนพงศ์
ครู

นางสาวเสาวณีย์ บุญหนัก
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี ประกอบบุญ
พนักงานราชการ