กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิศวชัย คงศรครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์
ครูชำนาญการ

นายวิชิต อุ่นทะเล
ครู

นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมล
ครู

นางสาวกนกพร เครือพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลนันต์ โทธกานันท์
ครูผู้ช่วย

นายประจิตร จารัตน์
อัตราจ้าง