กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ อำไพครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิรมล อดทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิษา เกตุมาโร
ครู

นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ์
ครู

นายมนัส องอาจ
ครู

นางสาววิมลรัตน์ กาญจนวิลาส
ครู

นางสาวอรวรรณ ทองสุข
อัตราจ้าง