กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศตวีร์ ทีภูเวียงครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศิวานันท์ สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิรมล อดทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์
ครูชำนาญการ

นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิมลรัตน์ กาญจนวิลาศ
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา สีเมืองเพีย
ครู

นางสาวอัญธิญาน์ อมรสิริเมธารัฐ
ครู

นายศุภชัย เบ้าทอง
ครู

นายนพดล หาทรัพย์
ครู

นายนพรัตน์ สัตย์ซ้ำ
ครูผู้ช่วย

นายคิมหันต์ มูลเมือง
ครูผู้ช่วย


Slot Togel