กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมอานุภาพ ศรีมงคลครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวธารทิพย์ แก้วกูล
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สุปัญญาบุตร
ครู

นายธนากร ทยาวัตร
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสรีย์ ศรีหะสุทธิ์
ครู

นายไตรปิฎก บุญปถัมภ์
ครูผู้ช่วย


Slot Togel