ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุตตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายรณชัย กิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ

นางสาวณฐิณี มณีวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ

นางสาวสุพิชชา มากะเต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ


Slot Togel