ผู้บริหาร

นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายครรชิต ก้อนพรหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา กลิ่นถือสีล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ