ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑. นายประสงค์  ขจรไชยกุล                             ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๕  -  ๒๓ พ.ย. ๒๕๐๕
๒. นายสุบิน  กุลชล
๓. นายบุญเชิต  แสงวิภาค
๔. นายนัฐพงษ์  กนะกาศัย
๕. นายชาติ ครองชนม์
๖. นายชะนะ กมลานนท์
๗. นายสุบิน มุขแจ้ง
๘. นายชุมเจษฎ์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
๙. นายมณี จันทรศรี
๑๐. นายภุชงค์ บุญยรัต
๑๑. นายเดชา สุตเวต
๑๒. นางสาลี เกษมรัติ
๑๓. นายสนั่น ผาวันดี
๑๔. นายนพดล เหลืองอ่อน
๑๕. นายชาลี สดใส
๑๖. นายบุญลักษณ์ ศัพท์พันธุ์
๑๗. นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์
๑๘. นางนภาพร มูลเมือง
๑๙. นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
๒๐. นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต