ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยม ประจำอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2504 ที่ตั้ง เลขที่ 124 หมู่ 10 ตำบล พานทอง
อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2504
โดยวัดพานทองอนุญาตให้สร้าง บนพื้นที่ ของวัดพานทอง ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน  84 ตาราวา


ปี 2524 เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี 2527 โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร โรงเรียนขนาดเล็ก เขตการศึกษา 12
ปี 2535 โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี 2542 โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 3
ปี 2544 โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น
ปี 2545 โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมวิชาการ
ปี 2546 โรงเรียนรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทานผ่านการประเมิน
องค์กรมหาชนระดับดีทุกมาตรฐาน โรงเรียนปลอดยาเสพติด
ปี 2547 โรงเรียนแกนนำห้องสมุด และโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน
ปี 2548 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง
ปี 2549 โรงเรียนผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จังหวัดชลบุรี
ปี 2550 โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. (ระดับดีมาก 13 มาตรฐาน)
ปี 2551 โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี 2552 เป็นโรงเรียนแกนนำพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551